Dofinansowanie – Jatki w Ostrowi Mazowieckiej

Dofinansowanie

Nazwa dofinansowania: „Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych”

Termin realizacji: 07.01.2016 – 31.10.2018 r. 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 14.03.2017 r. 

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.05.03.00-14-6031/16-00

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 3 062 672,37 zł

Całkowita wartość projektu: 4 404 184,26 zł

Cel projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych

 

W dniu 14 marca 2017 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinasowanie projektu pn.: „Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

W ramach projektu poddano adaptacji na cele kulturowe zabytkowy budynek „Jatek”, wybudowany w 1903 r., znajdujący się przy ul. Pocztowej 12 w Ostrowi Mazowieckiej. Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę, remont i konserwację budynku, wyposażenie go w niezbędne instalacje, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt oraz meble, jak również przygotowanie materiałów do ich udostępnienia. 

Celem głównym projektu była aktywna i innowacyjna ochrona unikalnego obiektu zabytkowego „Jatek” i wpływ na zwiększenie potencjału kulturalnego Miasta Ostrów Mazowiecka oraz Subregionu Ostrołęckiego poprzez stworzenie obiektu kultury o zasięgu regionalnym. Ponadto bezpośrednimi celami projektu są m.in.:

  • rozszerzenie zakresu i zwiększenie jakości oferty kulturalnej Ostrowi Mazowieckiej, powiatu ostrowskiego oraz Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji,
  • uatrakcyjnienie oferty programowej Miejskiego Domu Kultury, 
  • zachęcanie społeczeństwa do odwiedzania Jatek, 
  • efektywne wykorzystanie potencjału organizacji tzw. „sektora kreatywnego”, 
  • przeciwdziałania marginalizacji społecznej Miasta Ostrów Mazowiecka poprzez zwiększenie integracji społecznej mieszkańców dzięki promocji i upowszechnieniu kultury, 
  • promowanie Miasta Ostrów Mazowiecka jako miejsca przyjaznego społeczeństwu, 
  • upowszechnienie dostępu do wydarzeń i imprez kulturalnych wśród mieszkańców miasta.