Deklaracja dostępności – Jatki w Ostrowi Mazowieckiej

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://jatkimdk.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Cześć fotografii nie posiada tekstów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2024-04-16.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2024-04-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Remigiusz Danelczyk, e-mail: remigiuszdanelczyk@mdkostrowmaz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 880 282 194. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Galeria Sztuki Jatki, ul. Pocztowa 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajduje się od strony północno wschodniej na poziomie chodnika i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Do drugiego wejścia zlokalizowanego od strony południowo wschodniej w pobliżu ulicy Pocztowej prowadzą schody.

Budynek posiada trzy kondygnacje, z czego jedna znajduje się pod ziemią. Przestrzenie dostępne publicznie na wszystkich kondygnacjach, w tym częściowo na kondygnacji podziemnej, dostępne są dla osób mających trudności z poruszaniem się, w tym osób poruszających się na wózkach.

Na parterze, po przebyciu około czterech metrów od głównego wejścia, skręceniu w prawo i przebyciu ok 3 metrów, po prawej stronie znajduje się winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji. Winda posiada oznaczenia w w alfabecie Braille'a. Naprzeciwko wejścia głównego po lewej stronie znajdują się toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na przeciwko toalety znajdują się schody prowadzące na poziom -1. Korytarz od wejścia głównego prowadzi prosto na salę konferencyjną. Przy wejściu głównym, po lewej stronie, znajdują się wieszaki na okrycia wierzchnie.

Pod ziemią, na kondygnacji -1, znajduje się dwupoziomowa galeria. Poziom wyższy jest w kształcie prostokątnej antresoli. Po zjechaniu windą mamy możliwość poruszania się prosto lub w lewo, natomiast po zejściu schodami możemy poruszać się prosto lub w prawo. Antresola stanowi całość, dlatego możliwe jest poruszanie się nią bez przeszkód dookoła. Na środku kondygnacji -1, poniżej antresoli, znajduje się przestrzeń, do której prowadzą tylko schody zlokalizowane pomiędzy windą, a schodami prowadzącymi na parter.

Na kondygnacji 1 znajdują się pomieszczenia biurowe, do których można dostać się windą lub schodami znajdującymi się na sali konferencyjnej. Wstęp do tych pomieszczeń mają tylko osoby upoważnione.

W budynku, oprócz windy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na kondygnacji -1 zainstalowana jest pętla indukcyjna ułatwiająca porozumiewanie się z osobami korzystającymi z aparatów słuchowych.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

Obiekt nie posiada własnych miejsc parkingowych. Po lewej stronie od wejścia głównego w kierunku północnym, w odległości ok. 30 metrów znajduje się zatoka z miejscami parkingowymi w tym dwoma wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

  • przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Miejski Dom Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
  • korzystania z poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@mdkostrowmaz.pl,
  • przesyłania faksów na numer 29 746 27 03.